Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Przeciwdziałanie Przemocy Domowej

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

Przemoc to nie tradycja!

Dla przemocy nie ma żadnego usprawiedliwienia!

Postępowanie w sprawie przeciwdziałania przemocy domowej regulują przepisy:

 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t. j. Dz. U.
  z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289, 535, 1606)

 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870)

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,

b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,

c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,

d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,

e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przemocy może doświadczyć każdy bez względu na miejsce zamieszkania, wykształcenie, stanowisko, status materialny
czy społeczny.

Przez osobę doznającą przemocy domowej należy rozumieć:

a) małżonka, także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,

b) wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków,

c) rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków,

d) osobę pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,

e) osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,

f) osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarującą oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,

g) osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,

h) małoletniego

wobec których jest stosowana przemoc domowa.

System przeciwdziałania przemocy domowej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych
w przepisach.

Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym:

1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową

3) zapewnienie osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia

4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Zespół interdyscyplinarny to grupa specjalistów współpracujących ze sobą w celu udzielenia pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy.
W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.

Prezydent Miasta Kołobrzeg zarządzeniem nr 159/23 z dnia 13 września 2023 r. powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Kołobrzegu.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej, Zespół m.in. powołuje grupy diagnostyczno - pomocowe. Zadaniem grupy jest dokonanie diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszeniem wystąpienia przemocy domowej oraz realizacja procedury Niebieskie Karty w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej.

Członkowie Zespołu oraz grup diagnostyczno - pomocowych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji swoich zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole oraz w grupach diagnostyczno - pomocowych.

Podejmowanie interwencji w sytuacji wystąpienia przemocy domowej odbywa się w oparciu o procedurę Niebieskie Karty
i
nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą domową.

Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza Niebieska Karta A. Formularz zobowiązani są wypełnić przedstawiciele podmiotów:

 • pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej (MOPS, GOPS, CUS, PCPR, DPS)

 • funkcjonariusz Policji

 • żołnierz Żandarmerii Wojskowej - w sprawach żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową stosujących przemoc domową

 • pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej

 • asystent rodziny

 • nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego

 • osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny

 • przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

 • pedagog, psycholog lub terapeuta będący przedstawicielem podmiotu uczestniczącego
  w pracach Zespołu interdyscyplinarnego.

Przemoc domowa jest przestępstwem ściganym z urzędu.
Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję (art. 304§1 Kodeksu postępowania karnego).

W sytuacji występowania przemocy domowej
pomocy udzielają:

 1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

  • siedziba: Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu

  wejście od strony parkingu ul. Okopowej 15A, parter, pokój 8

  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

  Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu

  ul. Okopowa 15-15A, 78-100 Kołobrzeg

   

 2. Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu ul. Okopowa 15-15A, 78-100 Kołobrzeg

  • pracownicy socjalni ds. przeciwdziałania przemocy domowej:
   Alicja Sznajder, Edyta Milewska

  • kontakt w godzinach:

  8.00 – 9.00 – w poniedziałki, środy i piątki

  8.00 – 9.00 i 14.00 – 15.00 – we wtorki i czwartki

  • siedziba: Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu

  wejście od strony parkingu ul. Okopowej 15A, parter, pokój 14

  • nr telefonu: 94 35 52 396

   

   

 3. Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych realizator zadania: Stowarzyszenie Kropka – Wolni od Uzależnień (działanie współfinansowane
  z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2023)

  • oferta specjalistycznego wsparcia:

  psycholog Aleksandra Antczak – poniedziałki, godziny 14.00 – 16.00

  terapeuta uzależnień Małgorzata Szczubkowska – wtorki, godziny 13.00 – 15.00

  radca prawny Mariola Maksymowicz – środy, godziny 14.00 – 16.00

  terapeuta uzależnień Aleksander Sottek – czwartki, godziny 18.00 – 20.00

  • siedziba: Centrum Spraw Społecznych 78-100 Kołobrzeg ul. Okopowa 15A (parter)

  • nr telefonu: 94 71 36 145.

 4. Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu
  ul. Kilińskiego 20, 78-100 Kołobrzeg, tel. oficer dyżurny – 47 78 46 
  512, 47 78 46 511, alarmowy – 112

 5. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Kołobrzegu
  ul. Grottgera 11, 78-100 Kołobrzeg, tel.
  94 35 480 66

 6. Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu
  ul. Okopowa 15A, 78-100 Kołobrzeg, tel.
  94 71 36 152

 7. Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu ul. Waryńskiego 8, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94 35 48 750

 8. Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
  ul. Katedralna 13, 78-100 Kołobrzeg, tel.
  94 35 751 11

 9. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kołobrzegu

  ul. Piastowska 9, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94 35 45 447

 10. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kołobrzegu

  ul. Okopowa 15A, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94 35 22 637

 11.  Poradnia Uzależnień Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

  ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94 35 30 212

 12.  Poradnia Zdrowia Psychicznego przy Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu
  ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94 35 30 252

 13. Poradnie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Kołobrzegu – lekarze rodzinni

 14. Publiczne i niepubliczne placówki oświatowe na terenie Kołobrzegu – przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

 15. Organizacje pozarządowe – wykaz i dane kontaktowe organizacji jest dostępny w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A, 78-100 Kołobrzeg,
  tel.
  94 71 36 151, 94 71 36 152, 94 71 36 153

 16. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia, tel. 800 12 00 02, www.niebieskalinia.info

 

Po pomoc może zgłosić się każda osoba, która doznaje przemocy domowej, jest jej świadkiem
lub stosuje przemoc domową
.

Dodatkowe informacje na temat przeciwdziałania przemocy domowej znajdują się na stronie Urzędu Miasta Kołobrzeg

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-21 22:24przez:
Opublikowano:2020-09-21 07:47przez: Anna Waligórska
Zmodyfikowano:2023-10-03 07:46przez: Damian Pabin
Podmiot udostępniający: Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu
Odwiedziny:7684

Rejestr zmian

 • [2023-10-03 07:46:35]Damian Pabinpoprawa literówki
 • [2023-09-29 13:40:52]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-09-29 13:39:38]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-09-29 13:37:59]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-09-29 13:36:42]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-09-29 13:36:25]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-09-29 13:29:30]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-09-29 13:19:44]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-09-29 13:16:16]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-07-17 08:45:44]Damian Pabinpoprawa literówki w tytule zakładki
 • [2023-07-17 08:43:37]Damian Pabinzmiana nazwy zakładki oraz dodanie pliku do pobrania
 • [2023-04-03 15:28:23]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-04-03 15:18:11]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-04-02 22:30:19]Anna Waligórskaaktualizacja
 • [2023-02-09 13:29:33]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-01-05 11:44:39]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-01-05 07:29:45]Damian PabinAktualizacja
 • [2022-10-03 10:17:58]Damian PabinAktualizacja
 • [2022-03-11 08:23:06]Damian PabinDodanie nowego pliku
 • [2022-02-08 09:19:05]Damian PabinAktualizacja strony
 • [2022-02-08 09:17:18]Damian PabinAktualizacja artykułu
 • [2021-09-13 12:19:32]Anna WaligórskaAktualizacja strony
 • [2021-07-22 07:28:06]Anna WaligórskaAktualizacja strony