Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu - Klub Senior+ w Kołobrzegu

Klub Senior+ w Kołobrzegu

Logo przedstawia napis senior+ oraz zarys domu z wtopionym symbolem serca

Witamy na stronie Klubu Senior+ w Kołobrzegu

Klub Senior+ w Kołobrzegu funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254).

Cel działania Klubu:

Klub Senior+ w Kołobrzegu to miejsce spotkań mieszkańców Kołobrzegu w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji.
Celem Klubu Senior+ w Kołobrzegu jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie Seniorów do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego.

Uczestnictwo w Klubie:

Uczestnikiem / uczestniczką Klubu Senior+ w Kołobrzegu może zostać każdy mieszkaniec Kołobrzegu, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo.
Uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne.

Uczestnictwo w Klubie Senior+ w Kołobrzegu odbywa się na zasadach:

 • poszanowania podmiotowości każdego Seniora, poszanowania godności, wolności
  i intymności uczestników;
 • zapewnienia Seniorom poczucia bezpieczeństwa;
 • zapewnienia otwartego dostępu do usług;
 • promowania samorządności poprzez wybór i działalność Rady Klubu;
 • promowania potencjału i doświadczenia Seniorów;
 • motywowania Seniorów do samopomocy;
 • animowania aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości Seniora / Seniorki;
 • animowania integracji pomiędzy Seniorami, a środowiskiem lokalnym;
 • promowania wolontariatu międzypokoleniowego.

Przyjęcie do Klubu Senior+ w Kołobrzegu wymaga złożenia Deklaracji uczestnictwa w Klubie Senior+ w Kołobrzegu wraz z wymaganymi załącznikami. Uczestnicy przyjmowani są do Klubu pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami. Uczestnictwo w Klubie rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia udziału Seniora / Seniorki w zajęciach wybranej stałej sekcji lub w warsztatach.

Funkcjonowanie Klubu:

Klub mieści się w budynku Centrum Spraw Społecznych, przy ulicy Okopowej 15a i funkcjonuje w okresie od września do czerwca od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 19.00. W uzasadnionych sytuacjach Klub może realizować swoje działania także w innych godzinach lub w dni wolne od pracy.
Klub funkcjonuje w ramach Sekcji Aktywny Senior w Dziale Aktywizacji i Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

Oferta Klubu:

Oferta Klubu realizowana jest na podstawie i zgodnie z rocznym planem pracy Klubu.
Klub oferuje Seniorom m.in. organizację czasu wolnego, możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, zajęcia edukacyjne i aktywizacyjne, spotkania integracyjne.

Zajęcia w Klubie organizowane są w formie:

 • stałych sekcji liczących co najmniej 5 uczestników Klubu,
 • warsztatów tematycznych,
 • spotkań ogólnych: prelekcji, odczytów, wycieczek, wizyt studyjnych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych, itd.,
 • innych form rozwoju, rekreacji i wypoczynku.

Samorząd uczestników Klubu:

Samorząd uczestników reprezentuje Rada Klubu Senior+ w Kołobrzegu, której kadencja trwa 12 miesięcy.

Podstawy działania Klubu:

Klub działa zgodnie z przepisami:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1508),
 • Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu (Zarządzenie Nr 93/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego MOPS z późn. zm.),
 • Uchwały XLIII/662/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior+ (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2018 r., poz. 3469),
 • Regulaminu Klubu Senior + w Kołobrzegu.

Podmiot prowadzący: Gmina Miasto Kołobrzeg
jednostka organizacyjna: Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg
ul. Okopowa 15-15A
Realizacja zadania publicznego pod nazwą „Wyposażenie Klubu Senior+ Moduł I” – umowa nr 234/S4/S+/M1/2018 z 28 marca 2018 r.

Kontakt:

siedziba placówek:

Klub SENIOR+ I w Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg ul. Okopowa 15a
(budynek Centrum Spraw Społecznych)
tel. 94 35 52 518 - w godzinach 15:00 – 19:00
tel. 94 35 52 501 - w godzinach 7:30 - 15:30

Klub SENIOR+ II w Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg, ul. Koszalińska 28A
tel. 780 282 626 - w godzinach 7:30 - 19:00
tel. 94 35 52 501 - w godzinach 7:30 - 15:30  

Adres do korespondencji:

Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg ul. Okopowa 15-15A

Kierownik Zespołu, Organizator usług społecznych: Teresa Gębczyńska tel. 94 35 52 333 p.127, kontakt przez e-mail: t.gebczynska@cus.kolobrzeg.pl

Kierownik Ośrodka Wsparcia Aktywny Senior:
Elżbieta Sikora, tel. 94 35 52 501, kontakt przez e-mail: e.sikora@cus.kolobrzeg.pl

Deklaracje uczestnictwa w Klubie Senior+ w Kołobrzegu można składać:

 • W Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu, Ośrodek Wsparcia Aktywny Senior, ul. Okopowa 15, pokój 124 w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 14.30 – 15.30, tel. 94 35 52 501
 • w siedzibie Klubu Senior+ I w Kołobrzegu, ul. Okopowa 15A od poniedziałku do piątku w godz. 14.30 – 15.30, tel. 94 35 52 518.
 • w siedzibie Klubu Senior+ II w Kołobrzegu, ul. Koszalińska 28A od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 14:00, tel. 780 282 626.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-21 18:15przez:
Opublikowano:2020-09-21 18:20przez: Anna Waligórska
Zmodyfikowano:2024-02-02 18:19przez: Anna Waligórska
Podmiot udostępniający: Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu
Odwiedziny:3650

Rejestr zmian

 • [2024-02-02 18:19:09]Anna Waligórskaaktualizacja
 • [2023-04-02 22:19:59]Anna Waligórskaaktualizacja