Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu - Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego

 • Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego


  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują obywatelom polskim, a także cudzoziemcom, jeżeli są osobami uprawnionymi.

  Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, któremu przysługują od rodzica alimenty zasądzone wyrokiem sądu lub wynikające z ugody zawartej przed sądem, pod warunkiem, że egzekucja alimentów prowadzona przez komornika jest bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (w skrócie FA) przysługują dziecku do ukończenia przez nie 18 lat. Dziecko pełnoletnie otrzyma świadczenia FA do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w szkole lub w szkole wyższej. Dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, otrzyma świadczenia FA bez względu na wiek.

  Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA, komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. Zaświadczenie to należy osobiście uzyskać od komornika prowadzącego egzekucję przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń bądź złożyć w tym zakresie stosowne oświadczenia.

  W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność potwierdzenia egzekucji.

  W imieniu niepełnoletnich dzieci z wnioskiem o przyznanie świadczeń z FA występuje rodzic wychowujący dziecko, któremu sąd powierzył opiekę nad dzieckiem. Rodzic ten nie musi samotnie wychowywać dziecka. Może pozostawać w nowym związku małżeńskim lub nowym związku nieformalnym. W każdym przypadku, nawet rodziców dziecka, w stosunku do których sąd nie orzekł rozwodu, rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu dochodów rodziny w stosunku do kryterium dochodowego, kwalifikującego do świadczenia z FA.

 • Dochód uprawniający do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

  Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 900 zł.
  Od okresu świadczeniowego 2023/2024  w/w kwota została zwiększona do 1209zł.

  Składając wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres od 1 października 2022r. do 30 września 2023r. (okres świadczeniowy 2022/2023) należy udokumentować dochody za rok 2021. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w 2022 lub 2023 roku ustalając dochody nie uwzględnia się dochodu utraconego.


  Składając wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres od 1 października 2023r. do 30 września 2024r. (okres świadczeniowy 2023/2024) należy udokumentować dochody za rok 2022. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w 2022 lub 2023 roku ustalając dochody nie uwzględnia się dochodu utraconego.

   

  Przez utratę dochodu należy rozumieć utratę dochodu spowodowaną:

  • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

  • utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

  • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

  • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303),

  • wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 i 303),

  • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,

  • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

  • utratą świadczenia rodzicielskiego,

  • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

  • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276 i 447);

   Jeżeli osoba uzyskała w 2022 lub w roku 2023 dochody w stosunku do roku 2021, ma obowiązek powiadomić o tym fakcie.

    

   Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

  • zakończeniem urlopu wychowawczego,

  • uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

  • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

  • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,

  • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

  • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

  • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

  • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

  • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 • Wysokość świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

  Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.
 • Okres otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

  Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 • Gdzie złożyć wniosek o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego?

  Osoba zamieszkująca na terenie miasta Kołobrzeg składa wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego bezpośrednio w Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu, który zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Kołobrzeg wykonuje zadania organu właściwego wierzyciela.

  Druk wniosku do pobrania ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Formularze wniosków udostępnione są również w siedzibie CUS w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15.

  Dział Świadczeń Pieniężnych dla Rodziny (obsługa mieszkańca):

  poniedziałek - piątek - od 7:30 do 15:30

 • Dokumenty wymagane do przyznania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

  Świadczenia z FA są przyznawane decyzją administracyjną, która określa wysokość świadczenia i okres jego przyznania.

  Decyzja o przyznaniu świadczeń zostanie wydana na podstawie wniosku i dołączonych do niego dokumentów

  Decyzja o przyznaniu świadczeń zostanie wydana na podstawie następujących dokumentów:

  wniosku o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego; wniosek powinien zawierać dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, o ile wnioskodawca posiada – adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
  oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu
  oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.
  zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.2) ), dotyczące każdego członka rodziny;
  zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

  • formie opłacanego podatku,

  • wysokości przychodu,

  • stawce podatku,

  • wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

Zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty,
 • odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
 • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.
 • Wstrzymanie wypłaty świadczeń FA

Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się, jeżeli osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

 • odmówili udzielenia lub nie udzielili, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń;
 • odmówili udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzielili informacji nieprawdziwych;
 • nie podejmują świadczeń przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

W przypadku udzielenia wyjaśnień świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się od miesiąca, w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu świadczeniowego, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymywania.

W przypadku zgłoszenia się osoby uprawnionej po upływie trzech miesięcy świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się jej za cały okres wstrzymania, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymywania.

Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie nastąpi do końca okresu świadczeniowego, prawo do świadczeń wygasa.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-20 20:10przez:
Opublikowano:2020-09-20 18:14przez: Anna Waligórska
Zmodyfikowano:2024-02-02 18:14przez: Anna Waligórska
Podmiot udostępniający: Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu
Odwiedziny:6878

Rejestr zmian

 • [2024-02-02 18:14:00]Anna Waligórskaaktualizacja
 • [2024-02-01 13:56:37]Anna Waligórskaaktualizacja
 • [2023-08-01 13:36:08]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-03-28 23:38:42]Anna Waligórskaaktualizacja
 • [2023-01-24 08:05:39]Damian PabinAktualizacja