Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu - Projekt „Czy wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021 - 2023”

Projekt „Czy wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021 - 2023”

Informacja dotycząca trwałości projektu "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"czytaj więcej...

 

Logo Funduszy Europejskich, Pomorza Zachodniego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Czy wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021 - 2023” RPZP.07.06.00-32-K015/20-00

 1. Informacje ogólne

  Projekt „Czy wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 7.6.

  Realizatorem projektu w imieniu Gminy Miasto Kołobrzeg jest Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu.

  Okres realizacji projektu: od dnia 1.03.2021 r. do dnia 30.06.2023 r.

  Wartość projektu: 854.253,62 zł, w tym:

  • dofinansowanie projektu z UE: 726.115,57 zł
  • dofinasowanie z Budżetu Państwa: 42.694,17 zł
  • wkład własny gminy: 85.443,88 zł

  Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej służących kształtowaniu postaw i kompetencji rodziców biologicznych.

  Do udziału w projekcie zaplanowano dwie grupy docelowe:

  • grupa pierwsza: Kołobrzeskie rodziny, w szczególności z problemami opiekuńczo – wychowawczymi
  • grupa druga: Pracownicy Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu, tj. pracownicy socjalni i asystenci rodziny.

   

 2. Warunki udziału w projekcie dla kołobrzeskich rodzin

  Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie wszystkie poniższe przesłanki podstawowe:

  1. jest mieszkańcem Gminy Miasto Kołobrzeg,
  2. jest osobą zagrożoną ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym
  3. jest członkiem rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
  4. nie korzysta jednocześnie z takich samych form wsparcia w żadnym innym projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  5. wskazała potrzebę otrzymania co najmniej jednej z form wsparcia zaplanowanych w projekcie.

  Uczestnikami projektu zostają osoby zainteresowane, które spełniają łącznie wszystkie przesłanki podstawowe i uzyskały najwięcej punktów premiujących. W pierwszej kolejności do udziału w projekcie przyjmowane będą osoby, które:

  1. są członkami wielodzietnej, ubogiej rodziny z dziećmi – waga 5 punktów,
  2. są członkami rodzin z osobą/osobami z niepełnosprawnością/ami lub z innymi osobami niesamodzielnymi – waga 5 punktów,
  3. są rodzicami samotnie wychowującymi dziecko/dzieci (samotne rodzicielstwo) – waga 10 punktów.

  Jeśli liczba osób kwalifikujących się do udziału w projekcie będzie większa od liczby planowanych miejsc - tworzy się listę rezerwową.

   Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

  Każdy uczestnik projektu posiadający dziecko/dzieci będzie miał zapewnioną opiekę dla małoletnich członków rodziny w trakcie zajęć projektowych, jeśli nie będzie mógł jej zapewnić we własnym zakresie.

 3. Formy wsparcia rodzin zaplanowane w projekcie

  Główne zadania projektowe zostały podzielne na kilka bloków tematycznych, planuje się prowadzenie każdych zajęć warsztatowych dla ok. 5-6 grup.

  Każda rodzina może uczestniczyć w kilku formach wsparcia, adekwatnych do zdiagnozowanych problemów, podstawą uczestnictwa jest kontrakt socjalny lub plan pracy z rodziną: 

  1. Działania profilaktyczne służące kształtowaniu pozytywnych wzorców i więzi rodzinnych:
   • prowadzenie terapii rodzinnej dla członków rodzin
   • profilaktyka współczesnych uzależnień – warsztaty dla młodzieży i dorosłych
   • profilaktyka przemocy – „Porozumienie bez przemocy”– nauka komunikacji oparta na szacunku, potrzebach i uczuciach

    oraz dodatkowo:

    • animacja czasu wolnego jako przeciwwaga dla uzależnień i przemocy:
     • animacja zabaw i wspólnego, rodzinnego spędzania czasu wolnego
     • wyjazdy edukacyjne rodzinne (ZOO, park rozrywki rodzinnej
     • turnieje sportowe rodzinne
     • wyjazdy rodzinne o charakterze kulturalnym do teatru, filharmonii, na koncert
     • wyjazdy rodzinne o charakterze historycznym, np. szlakiem latarni morskich.

     

  2. Działania w zakresie wspierania rodzin w pełnieniu ról wychowawczych poprzez udział w następujących formach wsparcia:
   1. warsztaty AFLATOUN – edukacja społeczno – ekonomiczna, warsztaty dla dzieci i młodzieży
   2. warsztaty AFLATOUN – edukacja ekonomiczna dla rodziców i opiekunów
   3. Akademia Kołobrzeskich Rodziców „Czy wszystko zaczyna się w rodzinie?” - warsztaty kształtowania umiejętności rodzicielskich i więzi w rodzinie
   4. prowadzenie mediacji w rodzinach z konfliktem
   5. realizacja projektów socjalnych mających na celu wspieranie rodzin w pełnieniu ról wychowawczych, np. prowadzenie konferencji grup rodzinnych, animowanie grup wsparcia dla samotnych rodziców z problemami wychowawczymi, itp.
   6. integracja rodzin – organizowanie tematycznych spotkań rodzinnych, np. Dzień Dziecka.
  3. Rozwój oferty poradnictwa specjalistycznego na rzecz kołobrzeskich rodzin:
   1. dostęp do poradnictwa psychologicznego
   2. dostęp do poradnictwa seksuologicznego
   3. dostęp do poradnictwa pedagogicznego

  Formy wsparcia zaplanowane w projekcie dla pracowników Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej.

  W ramach wsparcia dla kadry Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu projekt przewiduje prowadzenie grupowej i indywidulanej superwizji oraz poradnictwa dla pracowników. 

 4. Planowane efekty

  Projekt zakłada uzyskanie następujących korzyści mierzalnych:

  • objęcie wsparciem minimum 150 osób (w tym: minimum 105 kobiet i 45 mężczyzn;      w tym: 10 osób z niepełnosprawnościami – w tym: 5 kobiet) z około 50 rodzin;
  • objęcie wsparciem pracowników Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej         w zakresie doradztwa i superwizji – około 13 osób.

  Oprócz efektów wymiernych dla uczestników projektu ważne są korzyści niemierzalne polegające m.in. na:

  • uzyskaniu wsparcia specjalistów z różnych dziedzin
  • zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących funkcjonowania współczesnej rodziny
  • podejmowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania rodzin
  • zwrócenie uwagi środowiska lokalnego na problemy kołobrzeskich rodzin.

  W trakcie projektu na każdym etapie uwzględniana będzie realizacja zadań równościowych –   z zakresu kluczowych zasad i polityk wspólnotowych zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

 5. Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu ul. Okopowa 15-15A

Sekretariat: tel. 94 35 52 300; fax 94 35 52 558; e-mail: sekretariat@cus.kolobrzeg.pl

Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej:

Koordynator projektu – Marzena Jankowska, I piętro, pokój nr 142, tel. 94 35 52 339; kontakt przez e-mail: m.jankowska@cus.kolobrzeg.pl 

Pracownik ds. wspierania rodziny – Tomasz Jankowski, I piętro, pokój nr 128, tel. 94 35 52 331; kontakt przez e-mail: t.jankowski@cus.kolobrzeg.pl     

ZAPRASZAMY KOŁOBRZESKIE RODZINY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY PROJEKTOWEJ.

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników i uczestniczek projektu „Czy wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021 -2023”.        

W związku z faktem, iż od dnia 25.05.2018 r. we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1) - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane RODO, Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu informuje poniżej wszystkich uczestników projektu o obowiązujących obecnie przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Celem wprowadzenia nowych regulacji zawartych w RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Informacja dla uczestników projektu o przetwarzaniu danych osobowych (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020, w ramach zbioru pn. „Projekty RPO WZ 2014 – 2020”;
  2. minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, dla danych w ramach zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.
 2. W sprawach związanych z danymi mogą się Państwo kontaktować się z właściwym Inspektorem Ochrony Danych (IDO) odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej:
  abi@wzp.pl
  iod@miir.gov.pl
  Inspektor Danych Osobowych m.in. monitoruje przestrzeganie przepisów RODO przez Administratora Danych.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020), którego jest Pani/Pan uczestnikiem/uczestniczką, a w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).
 5. Państwa dane zostają powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, beneficjentowi realizującemu projekt - Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kołobrzegu z siedzibą przy ulicy Okopowej 15, 78-100 Kołobrzeg oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu (nazwa i dane każdego z podmiotów zostaną przekazane uczestnikom w trakcie realizacji projektu). Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WZ 2014-2020 w celu prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WZ 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 9. Każdy z Państwa ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Każdemu z Państwa przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia publicznego w ramach projektu "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023".

Artykuły

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-26 00:21przez:
Opublikowano:2021-04-26 10:24przez: Anna Waligórska
Zmodyfikowano:2023-12-15 10:24przez: Damian Pabin
Podmiot udostępniający: Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu
Odwiedziny:5986

Rejestr zmian

 • [2023-12-15 10:24:09]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-12-15 10:22:19]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-12-15 10:20:37]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-04-03 13:55:02]Anna Waligórskaaktualizacja
 • [2023-04-02 23:25:48]Anna Waligórskaaktualizacja
 • [2022-02-09 10:40:44]Damian PabinAktualizacja danych
 • [2021-10-27 08:08:48]Anna Waligórskaaktualizacja artykułu
 • [2021-06-28 23:41:21]Anna Waligórskaaktualizacja
 • [2021-06-28 23:38:13]Anna Waligórskaaktualizacja
 • [2021-06-02 17:27:34]Anna Waligórskaaktualizacja
 • [2021-05-24 08:55:44]Anna Waligórskaaktualizacja danych
 • [2021-04-26 00:25:58]Anna Waligórskadodanie załączników
 • [2021-04-26 00:22:26]Anna Waligórskadodanie załączników
 • [2021-04-26 00:22:08]Anna Waligórskaaktualizacja
 • [2021-04-26 00:20:31]Anna Waligórskadodanie informacji o projekcie