Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Przeciwdziałanie Przemocy Domowej

Przemoc to nie tradycja!

Dla przemocy nie ma żadnego usprawiedliwienia!

Postępowanie w sprawie przeciwdziałania przemocy domowej regulują przepisy:

 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t. j. Dz. U.
  z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289, 535, 1606)

 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870)

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,

b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,

c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,

d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,

e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przemocy może doświadczyć każdy bez względu na miejsce zamieszkania, wykształcenie, stanowisko, status materialny
czy społeczny.

Przez osobę doznającą przemocy domowej należy rozumieć:

a) małżonka, także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,

b) wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków,

c) rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków,

d) osobę pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,

e) osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,

f) osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarującą oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,

g) osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,

h) małoletniego

wobec których jest stosowana przemoc domowa.

 

System przeciwdziałania przemocy domowej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych
w przepisach.

Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym:

1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową

3) zapewnienie osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia

4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Zespół interdyscyplinarny to grupa specjalistów współpracujących ze sobą w celu udzielenia pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy.
W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.

Prezydent Miasta Kołobrzeg zarządzeniem nr 159/23 z dnia 13 września 2023 r. powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Kołobrzegu.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej, Zespół m.in. powołuje grupy diagnostyczno - pomocowe. Zadaniem grupy jest dokonanie diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszeniem wystąpienia przemocy domowej oraz realizacja procedury Niebieskie Karty w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej.

Członkowie Zespołu oraz grup diagnostyczno - pomocowych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji swoich zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole oraz w grupach diagnostyczno - pomocowych.

Podejmowanie interwencji w sytuacji wystąpienia przemocy domowej odbywa się w oparciu o procedurę Niebieskie Karty
i
nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą domową.

Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza Niebieska Karta A. Formularz zobowiązani są wypełnić przedstawiciele podmiotów:

 • pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej (MOPS, GOPS, CUS, PCPR, DPS)

 • funkcjonariusz Policji

 • żołnierz Żandarmerii Wojskowej - w sprawach żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową stosujących przemoc domową

 • pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej

 • asystent rodziny

 • nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego

 • osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny

 • przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

 • pedagog, psycholog lub terapeuta będący przedstawicielem podmiotu uczestniczącego
  w pracach Zespołu interdyscyplinarnego.

Przemoc domowa jest przestępstwem ściganym z urzędu.
Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję (art. 304§1 Kodeksu postępowania karnego).

W sytuacji występowania przemocy domowej pomocy udzielają:

 1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Kołobrzegu

 • siedziba: Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu, II piętro, pok. nr 203 i 204, wejście od strony parkingu przy ul. Okopowej 15A 

 • nr telefonu: 94 35 52 390; 94 35 52 396, 94 35 52 509

 • e-mail: zespol.interdyscyplinarny@cus.kolobrzeg.pl

 • adres do korespondencji:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu

ul. Okopowa 15-15A, 78-100 Kołobrzeg

 

 1. Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu ul. Okopowa 15-15A, 78-100 Kołobrzeg

 • pracownicy socjalni ds. przeciwdziałania przemocy domowej:
  Alicja Sznajder - tel. 94 35 52 396
  Edyta Milewska - tel. 94 35 52 509

 • kontakt w godzinach:

8.00 – 9.00 – w poniedziałki, środy i piątki

8.00 – 9.00 i 14.00 – 15.00 – we wtorki i czwartki

 • siedziba: Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu, II piętro, pok. 204, wejście od strony parkingu przy ul. Okopowej 15A

 1. Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych realizator zadania: Stowarzyszenie Kropka – Wolni od Uzależnień 
 • oferta specjalistycznego wsparcia:

  specjalista

  dzień

  godziny

  Daria Deroń - psycholog

  poniedziałek

  14.30-16.30

  Małgorzata Szczubkowska - terapeuta uzależnień

  wtorek

  11.00-13.00

  Mariola Maksymowicz - radca prawny

  środa

  14.00-16.00

  Aleksander Sottek - terapeuta uzależnień

  czwartek

  18.00-20.00

 • siedziba: Centrum Spraw Społecznych 78-100 Kołobrzeg ul. Okopowa 15A (parter, wejście od strony parkingu),

 • nr telefonu: 94 71 36 145.

 1. Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu, ul. Kilińskiego 20, 78-100 Kołobrzeg,
  tel. oficer dyżurny – 47 78 46 
  512, 47 78 46 511, alarmowy – 112

 2. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Kołobrzegu, ul. Grottgera 11,
  78-100 Kołobrzeg, tel.
  94 35 480 66, e-mail: pcpr@kolobrzeg.powiat.pl

 3. Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg (budynek ratusza, pok. 2, parter), tel. 94 71 36 152

 4. Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu, ul. Waryńskiego 8, 78-100 Kołobrzeg,
  tel.
  94 35 48 750

 5. Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, ul. Katedralna 13, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94 35 751 11

 6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kołobrzegu, ul. Piastowska 9,
  78-100 Kołobrzeg, tel.
  94 35 45 447, e-mail: poradniakg@post.pl lub ppp@kolobrzeg.powiat.pl

 7. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu
  (budynek CSS, parter), ul. Okopowa 15A, 78-100 Kołobrzeg, tel.
  94 35 22 637, e-mail: kolobrzeg@wotuwstanomino.pl

 8. Poradnia Uzależnień Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu (budynek szpitala, I piętro),
  ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg, tel.
  94 35 30 212

 9. Poradnia dla dzieci i młodzieży w Intermedical w Kołobrzegu (III piętro),
  ul. Łopuskiego 52, 78-100 Kołobrzeg, tel. 663 891 503, e-mail: psycholog@intermedical.pl

 10. Poradnia Psychoterapii w Intermedical w Kołobrzegu (III piętro), ul. Łopuskiego 52,
  78-100 Kołobrzeg, tel. 663 891 503

 11. Poradnia Zdrowia Psychicznego przy Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu (budynek szpitala, wejście od strony Kanału Drzewnego), ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg,
  tel.
  94 35 30 252

 12. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Intermedical w Kołobrzegu (III piętro),
  ul. Łopuskiego 52, 78-100 Kołobrzeg, tel. 663 891 503

 13. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks”, ul. Waryńskiego 8, 78-100 Kołobrzeg:

  • indywidualne spotkania z psychologiem, tel. 608 434 727

  • indywidualne spotkania z psychologiem dziecięcym, tel. 725 327 510

  • indywidualne spotkania z psychiatrą, tel. 725 943 899

  • poradnictwo prawne (prawa pracy, świadczenia socjalne, prawo rodzinne), tel. 725 943 899

  • terapia dla par i małżeństw, tel. 725 943 900

  • wsparcie terapeuty środowiskowego w domu dla dorosłych i dzieci (Zespół Mobilny),
   tel. 725 943 900

  • Szkoła dla Rodziców (trening umiejętności wychowawczych), tel. 725 943 900

  • grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy, tel. 502 529 800

 14. Poradnie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Kołobrzegu – lekarze rodzinni

 15. Publiczne i niepubliczne placówki oświatowe na terenie Kołobrzegu – przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

 16. Organizacje pozarządowe – wykaz i dane kontaktowe organizacji są dostępne w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg (budynek ratusza, pok. 2, parter)
  tel.
  94 71 36 151, 94 71 36 152, 94 71 36 153

 17. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia, tel. 800 12 00 02, www.niebieskalinia.info

Po pomoc może zgłosić się każda osoba, która doznaje przemocy domowej, jest jej świadkiem
lub stosuje przemoc domową
.

Dodatkowe informacje na temat przeciwdziałania przemocy domowej znajdują się na stronie Urzędu Miasta Kołobrzeg

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-21 22:24przez:
Opublikowano:2020-09-21 15:37przez: Anna Waligórska
Zmodyfikowano:2024-04-11 15:31przez: Anna Waligórska
Podmiot udostępniający: Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu
Odwiedziny:9266

Rejestr zmian

 • [2024-04-11 15:31:14]Anna Waligórskaaktualizacja
 • [2024-01-29 11:43:55]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-12-13 10:51:56]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-10-03 07:46:35]Damian Pabinpoprawa literówki
 • [2023-09-29 13:40:52]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-09-29 13:39:38]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-09-29 13:37:59]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-09-29 13:36:42]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-09-29 13:36:25]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-09-29 13:29:30]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-09-29 13:19:44]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-09-29 13:16:16]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-07-17 08:45:44]Damian Pabinpoprawa literówki w tytule zakładki
 • [2023-07-17 08:43:37]Damian Pabinzmiana nazwy zakładki oraz dodanie pliku do pobrania
 • [2023-04-03 15:28:23]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-04-03 15:18:11]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-04-02 22:30:19]Anna Waligórskaaktualizacja
 • [2023-02-09 13:29:33]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-01-05 11:44:39]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-01-05 07:29:45]Damian PabinAktualizacja
 • [2022-10-03 10:17:58]Damian PabinAktualizacja
 • [2022-03-11 08:23:06]Damian PabinDodanie nowego pliku
 • [2022-02-08 09:19:05]Damian PabinAktualizacja strony
 • [2022-02-08 09:17:18]Damian PabinAktualizacja artykułu
 • [2021-09-13 12:19:32]Anna WaligórskaAktualizacja strony
 • [2021-07-22 07:28:06]Anna WaligórskaAktualizacja strony