Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu - Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023

Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023

Informacja dotycząca trwałości projektu "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"czytaj więcej...

 

Fundusze Europejskie

Spis treści:

 1. Informacje ogólne
 2. Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych w ramach projektu „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020 – 2023”
 3. Wsparcie dla opiekunów faktycznych w ramach projektu „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020 – 2023”
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników i uczestniczek projektu Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020 - 2023”

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 30.11.2023 r.

Celem projektu jest poszerzenie w Kołobrzegu oferty usług opiekuńczych, poprzez świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i teleopieki, dla osób starszych niesamodzielnych, objęcie usługami asystenckimi osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie opiekunów faktycznych w postaci dostępu do szkoleń, doradztwa i opieki wytchnieniowej.

Planowane efekty

Projekt zakłada uzyskanie następujących korzyści mierzalnych:

 • objęcie usługami opiekuńczymi, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi oraz teleopieką min. 20 osób (w tym min. 15 kobiet)
 • objęcie usługami asystenckimi min. 5 dorosłych osób niepełnosprawnych (w tym min. 2 kobiety),
 • wsparcie w postaci dostępu do szkoleń, doradztwa i opieki wytchnieniowej dla min. 50 opiekunów faktycznych (w tym min. 40 kobiet).

Oprócz efektów wymiernych dla uczestników projektu ważne są korzyści niemierzalne polegające m.in. na:

 • zmniejszeniu niesamodzielności u osób które doświadczają ograniczeń w zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb życiowych, oraz kompensowanie utraconej samodzielności,
 • uzyskanie wsparcia psychologicznego, zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących specyfiki funkcjonowania osoby zależnej,
 • podejmowanie działań umożliwiających samodzielne funkcjonowanie w swoim środowisku zamieszkania,
 • zwróceniu uwagi środowiska lokalnego na problemy osób starszych niesamodzielnych, niepełnosprawnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 960 098,76 zł

Budżet państwa: 112 953,60 zł

Wkład własny beneficjenta: 56 476,44 zł

Wartość projektu: 1 129 528,80 zł

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt:

Centrum Usług Społecznych ul. Okopowa 15-15A

Sekretariat: tel. 94 35 52 300; fax 94 35 52 338 kontakt przez e-mail: sekretariat@cus.kolobrzeg.pl

Dział Usług Opiekuńczych: pok. 112 – 113, tel. 94 35 52 329

Dział Pracy Socjalnej: pok. 141, tel. 94 35 52 306, 94 35 52 305

Biuro projektu: pok. 127, 128, tel. 94 35 52 319, 94 35 52 333,

Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych w ramach projektu „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020 – 2023”

Oferta projektowa skierowana jest do mieszkańców Kołobrzegu osób starszych, niesamodzielnych (zadanie 1 projektu).

Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

W ramach projektu oferujemy osobom starszym, niesamodzielnym dostęp do pomocy w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, teleopieki.

Udział osób starszych, niesamodzielnych w projekcie jest częściowo odpłatny.

Informacji udziela pracownik Działu Usług Opiekuńczych Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu ul. Okopowa 15-15A

osobiście:

pokój nr 103, I piętro
pokój nr 131, I piętro
w godzinach 8.00 – 15.00

telefonicznie:

tel. 94 35 52 319
tel. 94 35 52 305
w godzinach 8.00 – 15.00

kontakt za pośrednictwem maila: sekretariat@cus.kolobrzeg.pl

Zapraszamy mieszkańców Kołobrzegu do skorzystania
z oferty projektowej.

Wsparcie dla opiekunów faktycznych w ramach projektu „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020 – 2023”

Oferta projektowa skierowana jest do zamieszkujących w Kołobrzegu osób pełniących funkcję opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych (zadanie 2 projektu).

Opiekun faktyczny (nieformalny) – osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny.

Dorosła osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

W ramach projektu oferujemy opiekunom faktycznym dostęp do pomocy psychologicznej, szkoleń, warsztatów i doradztwa prawnego, spotkań integracyjnych oraz opieki wytchnieniowej.

Udział opiekunów faktycznych w projekcie jest nieodpłatny.

Informacji o wsparciu dla opiekunów faktycznych udziela pracownik Działu Pracy Socjalnej Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu ul. Okopowa 15-15A

osobiście:

pokój nr 132, 1 piętro
w godzinach 13.00 – 15.00

telefonicznie:

tel. 94 35 52 506  lub 780 282 619 w godzinach 8.00 – 12.00

kontakt za pośrednictwem maila: sekretariat@cus.kolobrzeg.pl

Zapraszamy mieszkańców Kołobrzegu do skorzystania z oferty projektowej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników i uczestniczek projektu Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020 - 2023”:
W związku z faktem, iż od dnia 25.05.2018 r. we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1) - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane RODO, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje poniżej wszystkich uczestników projektu o obowiązujących obecnie przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Celem wprowadzenia nowych regulacji zawartych w RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Informacja dla uczestników projektu o przetwarzaniu danych osobowych (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020, w ramach zbioru pn. „Projekty RPO WZ 2014 – 2020”;
  2. minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, dla danych w ramach zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.
 2. W sprawach związanych z danymi mogą się Państwo kontaktować się z właściwym Inspektorem Ochrony Danych (IDO) odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej:
  abi@wzp.pl
  iod@miir.gov.pl
  Inspektor Danych Osobowych m.in. monitoruje przestrzeganie przepisów RODO przez Administratora Danych.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020), którego jest Pani/Pan uczestnikiem/uczestniczką, a w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).
 5. Państwa dane zostają powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, beneficjentowi realizującemu projekt - Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kołobrzegu z siedzibą przy ulicy Okopowej 15, 78-100 Kołobrzeg oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu (nazwa i dane każdego z podmiotów zostaną przekazane uczestnikom w trakcie realizacji projektu). Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WZ 2014-2020 w celu prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WZ 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 9. Każdy z Państwa ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Każdemu z Państwa przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

Artykuły

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-21 16:55przez:
Opublikowano:2020-09-21 14:46przez: Anna Waligórska
Zmodyfikowano:2024-01-03 14:46przez: Damian Pabin
Podmiot udostępniający: Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu
Odwiedziny:7854

Rejestr zmian

 • [2024-01-03 14:46:19]Damian PabinAktualizacja
 • [2024-01-03 14:44:32]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-12-15 10:27:22]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-04-03 14:00:32]Anna Waligórskaaktualizacja
 • [2023-04-02 23:23:19]Anna Waligórskaaktualizacja
 • [2022-10-11 11:08:50]Damian PabinAktualizacja
 • [2022-10-11 11:08:27]Damian PabinAktualizacja
 • [2022-10-11 11:05:41]Damian PabinAktualizacja
 • [2021-05-09 17:59:49]Anna Waligórskaaktualizacja numeru telefonu