Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu - Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu

Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu

Fundusze Europejskie

Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu” dofinansowywany jest z Funduszy Europejskich, a jego realizatorem w imieniu Gminy Miasto Kołobrzeg jest Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu.
Okres realizacji projektu: 01.07.2017 – 31.12.2020 r.
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 100 mieszkańców Kołobrzegu (w tym min. 55 kobiet i 22 osób niepełnosprawnościami) poprzez aktywną integrację o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, działania środowiskowe oraz zasiłki i pomoc w naturze.
Planowane efekty
Projekt zakłada uzyskanie następujących korzyści mierzalnych:

 • objęcie działaniami aktywnej integracji 100 osób, w tym min. 55 kobiet,
 • przybliżenie uczestników do rynku pracy poprzez możliwość nabywania nowych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji,
 • osiągnięcie efektywności społecznej na poziomie min. 44% a efektywności zatrudnieniowej nie mniejszej niż 32%.
  Oprócz efektów wymiernych ważne są dla uczestników projektu korzyści niemierzalne polegające m.in. na:
 • zawarciu nowych kontaktów, w tym zawodowych,
 • pobudzaniu ich zainteresowań, świadomości pro-społecznej i pro-zawodowej,
 • kształtowaniu postawy odpowiedzialnej i aktywnej,
 • zwróceniu uwagi środowiska lokalnego na problemy osób z niepełnosprawnościami
  Wartość projektu: 1 556 366,40 zł
  Dofinansowanie projektu z UE: 1 318 814,40 zł
  Kontakt
  pracownicy socjalni (budynek CSS ul. Okopowa 15A, I piętro) – tel. 94 35 52 305 w godz. 7.30 – 10.00 i 14.00 - 15.30
  koordynator projektu, tel. 94 35 52 319 – w godz. 7.30 – 15.30.
  Udział w projekcie jest bezpłatny

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników i uczestniczek projektu „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu”

W związku z faktem, iż od dnia 25.05.2018 r. we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1) - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane RODO, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje poniżej wszystkich uczestników projektu o obowiązujących obecnie przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Celem wprowadzenia nowych regulacji zawartych w RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Informacja dla uczestników projektu o przetwarzaniu danych osobowych
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020, w ramach zbioru pn. „Projekty RPO WZ 2014 – 2020”;
  Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, dla danych w ramach zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.
 2. W sprawach związanych z danymi mogą się Państwo kontaktować się z właściwym Inspektorem Ochrony Danych (IDO) odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej:

  abi@wzp.pl
  iod@miir.gov.pl
  Inspektor Danych Osobowych m.in. monitoruje przestrzeganie przepisów RODO przez Administratora Danych.

 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020), którego jest Pani/Pan uczestnikiem/uczestniczką, a w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).
 5. Państwa dane zostają powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, beneficjentowi realizującemu projekt - Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kołobrzegu z siedzibą przy ulicy Okopowej 15, 78-100 Kołobrzeg oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu (nazwa i dane każdego z podmiotów zostaną przekazane uczestnikom w trakcie realizacji projektu). Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WZ 2014-2020 w celu prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WZ 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 9. Każdy z Państwa ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Każdemu z Państwa przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

Artykuły

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-18 22:54przez:
Opublikowano:2020-09-18 23:21przez: Anna Waligórska
Zmodyfikowano:2023-04-02 23:20przez: Anna Waligórska
Podmiot udostępniający: Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu
Odwiedziny:6612

Rejestr zmian

 • [2023-04-02 23:20:48]Anna Waligórskaaktualizacja