Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Mieszkanie chronione

Regulacje prawne

Organizacja wsparcia w mieszkaniu chronionym uregulowana jest przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Minimalne standardy usług w mieszkaniu chronionym oraz minimalne standardy pomieszczeń określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych.

Wsparcie w mieszkaniu chronionym może być przyznane osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. W mieszkaniu chronionym osoby te przygotowują się pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia lub są wspomagane w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób korzystających ze wsparcia.

Pobyt w mieszkaniu chronionym

Zasady pobytu w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu:

 1. Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla osób, dla których gminą właściwą miejscowo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej jest Gmina Miasto Kołobrzeg.

 2. Skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wymaga dokonania pisemnych uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu, a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia. Uzgodnienia mają formę pisemną i dotyczą:

 1. celu pobytu

 2. okresu pobytu

 3. rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia

 4. odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia

 5. sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu chronionym

 6. zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby korzystającej ze wsparcia lub programu wspierania osoby.

 1. Wsparcie w mieszkaniu przyznaje się decyzją administracyjną na wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzja określa czas pobytu w mieszkaniu chronionym oraz wysokość odpłatności ponoszonej przez osobę, której przyznano wsparcie w mieszkaniu.

 2. Prawo pobytu i korzystania ze wsparcia w mieszkaniu przysługuje wyłącznie osobie wskazanej imiennie w decyzji administracyjnej o przyznaniu wsparcia w mieszkaniu chronionym.

 3. Mieszkańców oraz osoby udzielające wsparcia Mieszkańcom obowiązują następujące zasady:

 1. dbałość o dobro i poprawę funkcjonowania Mieszkańca

 2. szanowanie podmiotowości, godności, intymności, wolności słowa i wolności światopoglądowej

 3. równość szans i niedyskryminowanie ze względu na płeć, niepełnosprawność lub inne okoliczności

 4. zachowanie kultury osobistej

 5. dbałość o poczucie bezpieczeństwa w czasie pobytu w Mieszkaniu

 6. motywowanie mieszkańców do samopomocy

 7. animowanie aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby
  i możliwości każdego z Mieszkańców

 8. przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i BHP.

Prawa obowiązki Mieszkańca

 1. Mieszkaniec ma prawo do:

 1. korzystania ze wsparcia w mieszkaniu w terminie określonym w decyzji administracyjnej

 2. czynnego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia zgodnie z programem usamodzielnienia

 3. pomocy i wsparcia ze strony pracownika socjalnego i innych specjalistów zgodnie
  z programem usamodzielnienia

 4. bezpiecznych warunków pobytu, wykonywania czynności życia codziennego
  i odpoczynku

 5. korzystania na prawach równego dostępu ze wszystkich sprzętów i wyposażenia znajdującego się w mieszkaniu oraz z pomieszczeń wspólnych

 6. posiadania kluczy do mieszkania.

 1. Mieszkaniec ma obowiązek:

 1. przestrzegania zasad obowiązujących w mieszkaniu i postanowień Regulaminu mieszkania chronionego

 2. stosowania się do regulaminu obowiązującego w budynku, w którym znajduje się mieszkanie chronione

 3. ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie

 4. dbania o mienie, pomieszczenia, sprzęty i materiały służące Mieszkańcom, korzystania z nich wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i zapobiegania zniszczeniom wynikającym z niewłaściwego użytkowania mieszkania i jego wyposażenia

 5. ponoszenia kosztów napraw zniszczonego wyposażenia lub remontu zniszczonego pomieszczenia oraz kosztów uzupełnienia zniszczonego lub zagubionego wyposażenia i poniesienia pełnej odpowiedzialności, w tym finansowej za szkody w mieniu spowodowane działaniem umyślnym

 6. dbania o estetykę oraz zachowanie porządku i czystości w pomieszczeniach

 7. dbania o bezpieczeństwo własne i innych Mieszkańców

 8. przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w godzinach od 22.00 do 6.00

 9. starannego i systematycznego dbania o higienę osobistą

 10. zachowania trzeźwości

 11. aktywnego uczestnictwa w oferowanych formach wsparcia zgodnie z programem usamodzielnienia

 12. niezwłocznego zgłaszania kadrze Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu wszystkich zaobserwowanych lub spowodowanych awarii i uszkodzeń

 13. stosowania się do wskazówek kadry Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu i innych osób udzielających wsparcia

 14. terminowego i systematycznego wnoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu

 15. zapewniania na swój użytek środków higieny osobistej oraz środków czystości niezbędnych do zachowania porządku i czystości w mieszkaniu

 16. systematycznej współpracy z pracownikiem socjalnym monitorującym pobyt Mieszkańca w mieszkaniu chronionym

 17. zgłaszania pracownikowi socjalnemu planowanych nieobecności w mieszkaniu przekraczających jedną dobę wraz z uzasadnieniem

 18. opuszczenia mieszkania chronionego w terminie określonym w decyzji administracyjnej, a w sytuacji wcześniejszego opuszczenia mieszkania – poinformowania o tym pracownika socjalnego.

 1. Mieszkańcom zabrania się:

 1. wnoszenia do mieszkania i pobytu w mieszkaniu po spożyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających

 2. palenia tytoniu (w tym e-papierosów) w którymkolwiek pomieszczeniu w mieszkaniu

 3. korzystania ze sprzętów niezgodnie z przeznaczeniem oraz umyślnego niszczenia ich lub uszkadzania

 4. wynoszenia poza mieszkanie lub wydawania osobom trzecim sprzętów i wyposażenia mieszkania niebędącego własnością Mieszkańca

 5. używania wulgarnych lub dyskryminujących słów, stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej

 6. zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób

 7. samodzielnego usuwania zaobserwowanych lub spowodowanych awarii i usterek
  w Mieszkaniu

 8. wprowadzania do mieszkania osób nieupoważnionych

 9. przyjmowania gości w godzinach od 22.00 do 7.00 oraz udostępniania pomieszczeń mieszkania chronionego w celu pobytu lub noclegu osobom nieuprawnionym, w tym także członom rodziny Mieszkańca

 10. wprowadzania do mieszkania zwierząt

 11. wnoszenia do mieszkania oraz przechowywania rzeczy, sprzętów, gotówki, dokumentów zbędnych w trakcie pobytu lub niebędących własnością Mieszkańca.

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym reguluje:

 • Uchwała Nr XXVII/386/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 4231)

 • Uchwała Nr XLVII/674/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 944).

Kontakt i szczegółowe informacje nt. przyznania wsparcia w mieszkaniu chronionym

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-10-03 10:28przez:
Opublikowano:2022-10-03 23:03przez: Damian Pabin
Zmodyfikowano:2023-04-02 22:56przez: Anna Waligórska
Podmiot udostępniający: Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu
Odwiedziny:1512

Rejestr zmian

 • [2023-04-02 22:56:32]Anna Waligórskaaktualizacja
 • [2022-10-03 10:38:10]Damian PabinAktualizacja
 • [2022-10-03 10:21:47]Damian PabinDodanie nowego artykułu